Floki

YENİ ÜRÜNLERİMİZ

Sağ
Sol

Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikası

Tüketicilerimizin beklentilerini anlayarak, bunları yerine getirirken müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmak,

Tüm kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, sürekli verimlilik artışı bilinci ile çalışmak,

Finansal göstergeleri sürekli takip ederek, kar odaklı hedeflerimizi yerine getirirken daha yüksek satış hacimlerine ulaşmak,

Lezzet, Sağlık ve Güven kelimeleriyle özdeşleşen markamızı sürekli koruyacak, marka bilinirliğimizin daha da yayılması için çalışmalar yapmak,

Faaliyet alanlarımız kapsamında sürekli gerçekleştirdiğimiz öncü adımlarla sektörümüzün lider firması olmaya devam etmek,

Doğadan gelen ürünlerin geleceğini teminat altına alabilmek amacıyla doğayı koruyucu çalışmalar yapmak,

Ülkemizin geleceğini teminat altına almak amacıyla sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam etmek,

Bizi rakiplerimizden ayıran en belirgin özelliğimiz olan üstün kalitemizi sürekli olarak korumak,

Ve son olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda tüm çalışanlarımızın tam katılımı ile hareket etmektir.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Çevre ve Enerji Politikası

Gıda sektöründe faaliyet gösteren PENGUEN GIDA için Çevre ve Enerji Politikası;

Doğanın insana verdiği değeri bir vazife olarak üstlenip çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında sorumluluğunu bilerek faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu amaçla

Penguen Gıda;

*Yükümlü olduğu yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,

*Çevreyi kirletmeden doğal kaynakları koruyarak enerji performansını arttırmayı,

*Enerji ve su tasarruflarında azaltıcı tedbirler alarak sürekliliği sağlamayı,

*Ürün ve Proseslerde çevre ve enejiye etkileri göz ardı edilmeden çevre için atık azaltıcı tedbirleri öncelik saymayı,enerji verimi yüksek ürün ve ekipmanların satın alımında uygun seçimlerin yapılmasını sürekli kılmayı,

*Çevre ve Enerji bilincinin arttırılması sürdürülebilir kılınması için çalışanlarına belirlenen konular hakkında eğitimler düzenleyerek bireysel sorumluluğun arttırılmasını,

*Yasal Merciler,Çalışanlarımız,Müşteri,Taşeron ve Tedarikçilerimize uzanan zincirde herkes ile işbirliği içerisinde olarak ortak paydada buluşmak için iletişimimizi etkin ve sürekli kılarak ilgili konulara katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Gıda Güvenliği Politikası

Amacımız; Bütün üretimlerimizde hammadden ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak GIDA GÜVENLİĞİ ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip yok etmek;

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır gıda güvenliği riski elde etmek;

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken gıda güvenliğine etkileri dikkate alınarak riskler kaynağında önlemek;

Üretimlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir gıda güvenliği riski durumunda riski en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp acilen uygulamaktır.

Bu kapsamda teknolojik gelişmeler paralelinde eğitimli ve bilinçli çalışanlarla, üretimlerimizin hijyenik koşullarda, yasalara, müşteri şartlarına, insan sağlığına uygun olarak üretileceğini, ilgili gıda mevzuatına uygun, gıda güvenliğinin garanti altına alınacağını ve sürekli iyileştirileceğini PENGUEN GIDA ailesi olarak taahhüt ederiz.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Gıda sektöründe yürütmekte olduğu faaliyetlerle PENGUEN GIDA lezzet,sağlık ve kalitede güven sloganıyla çıktığı lezzet yolundaki arayışında benimsediği insan değeriyle iş sağlığı ve güvenliği politikasıyla gereken kültür ve bilincin oluşturulması hedefi ve tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmektedir.Bu anlayış ve benimsemeyle kendimizi sürekli iyileştirmekte ve bu çerçevede ilerlemektedir.

Penguen Gıda;

*Tüm faaliyetlerimizde İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,

*Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına bilinçlendirmek ve eğitmek,

*Çalışanlarımızın ,Taşeronlarımızın,Tedarikçilerimizin ve Ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

*Yürütmekte olduğumuz faaliyetler neticesinde oluşabilecek iş kazası ve melek hastalığı risklerini önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

*Kendi risklerimizi kontrol etmek ve bu konudaki performansımızın arttırması amacıyla oluşturulan İSG Kurul toplantılarında çalışanlarımızın kendi düşünce ve beyanlarını sunabilir hale getirmek,

*İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik yatırımlar veya üretim makine,alet ekipman satın alımlarında İş sağlığı ve güvenliği önceliği dikkate alınarak yatırımların devamını sağlamak,

*Tüm süreç ve analizlerde çalışanların ve tedarikçilerin katılımı tedarikçi ve ziyaretçilerin düşünceleri alınarak sürekli iyileştirmenin sağlanması,

Bu doğrultuda firmamızda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli iyileştirerek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Kalite Belgeleri
GDO Politikası

Dünya ticaretinde gıda güvenliği ve kalitesi gibi unsurların önemi gün geçtikçe artıyor ve hatta ticaret yapabilmenin ön koşulu haline geliyor.

Ülkemizin sahip olduğu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi, dış pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayarak alınan payın yükseltilmesi bakımından izlenebilirliği ve gıda güvenliği ve kalitesini sağlamaya yönelik sistemlerin devreye sokulması artık çok daha fazla önem kazandı.

Üretilen gıda maddesi içerisinde insan sağlığına zararlı herhangi bir fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler olmamalı. Yapılan üretim çevreye zarar vermeden ve doğal dengeyi bozmadan yapılmalı.

Gıda güvenliği açısından önlem alınması gereken ve gündemden düşmeyen iki önemli konu vardır: GDO (Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma) ve Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Riskleri(Pestisit kalıntısı).

GDO Politikamız

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkiyen en önemli etken tohumdur. İşlenecek hammaddenin kalitesi, seçim yapılan tohumdan başlamaktadır.

Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut genetik yapıya müdahale edilmesi yoluyla doğal süreçler ile elde edilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalara Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma (GDO) denir.

GDO teknolojisi ile üretilen gıda ürünlerinin besin içeriği zenginleştirilebilir, depolama ve raf ömürleri uzatılabilir. GDO’lu ürünlerin insan sağlığına olumsuz etkileri tam olarak kanıtlanmamış olsa da; gen aktarımı yapılırken hastalık, toksisite ve alerji yapıcı olabilecek bir takım özelliklerin de başka organizmalara taşınabilme olasılığı, söz konusu endişelerin temelini oluşturmaktadır.

Yapılan araştırmalar, GDO’lu ürün kullanan ülkelerde, özellikle Amerika’da son yıllarda gıda maddelerinden kaynaklanan alerji vakalarının % 4-5 oranında arttığı, bu olumsuz durumun GDO’lu ürün kullanılmasından kaynaklandığı üzerinde durulmaktadır.

İngiltere’de ise geçen yıllar içinde %50 oranında artan soya alerjisi vakalarından, ithal edilen GD soyanın sorumlu olabileceği düşünülmektedir.

Ülkemize GDO’lu ürün girişi ve üretimi yasaktır. Ancak araştırma enstitülerinde deneme amaçlı üretim yapılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Penguen Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası(pdf)
Başvuru formu(pdf)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
Şirketimiz, PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ veri sorumlusu sıfatıyla; 5237 Sayılı
Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili
mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak
adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası da dahil
fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu
kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar
ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda
muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz, müşteri kaydınızın oluşturulmasında, kişisel müşteri profilinizin
oluşturulmasında, müşteri istatistiklerinin oluşturulmasında, faturaların düzenlenmesinde,
siparişlerinizin tarafınıza tesliminde, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde, “sınıflandırma” çalışmalarında
ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına gerekli görülen
işlemlerde kullanılacaktır.
Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme,
kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla
işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla
kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de
satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu
tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel
kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.
Ayrıca açık rızanızın olması halinde kişisel veriler ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı
iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve
yurtdışı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar, anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ve 3. kişilerle
paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel müdürlük, şubelerimiz, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz
yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ
Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın
  giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak için Şirketimize yazılı olarak başvurabilir ve başvurunuzu aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz.

Adres: İzmir Yolu 22. km Mümin Gençoğlu Cd. Nilüfer/Bursa
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün
içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsiz olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. Başvuru
formuna … adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine yönelik detaylı bilgiye … adresinde yayımlanmış olunan
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Sorumluluk Politikası

I. AMAÇ

II.

Etik Kurallar; faaliyetlerimizi ve işlerimizi kanunlar, yönetmelikler ve prosedürler çerçevesinde yürütürken, her türlü tutum ve davranışımızla ilgili olarak yön gösteren kurallar bütünüdür.

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş., yurtiçinde ve yurtdışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde aşağıda detaylı olarak belirtilen Etik Kurallara uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, şirketin kabul ettiği etik kriterlere uymayı ve başta kendi sektöründe olmak üzere tüm bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir.

II. GENEL İLKELER

1. Dürüstlük:

Müşterilerine sağladığı ürün konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar. PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. kendisi tarafından ya da diğer şirketler aracılığıyla, patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımından kaçınır.

2. Hukuka saygı:

Tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder. Başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygun verilmesini kontrol eder ve gerekli takibi yapar. PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmez. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz. Çalışanlar, yöneticiler tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi üçüncü kişilere karşı temsil edecek herhangi bir davranışta bulunamaz, bu konuda yazışma yapamaz.

3. İnsan Kaynakları:

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. yasaların yetersiz kaldığı durumlarda, iş etiği kuralları çerçevesinde çalışanlarının hakkını gözetir. Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmadan kaçınır. Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesine işe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi ve şirketin tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir. Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz. Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkânlar nispetinde geliştirmeye çalışır.

4. Bilgiyi Elde Etme, Kullanma Ve Koruma:

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş., bilgilendirme politikaları çerçevesinde kamuoyuna ve ilgili sosyal paydaşlara şirket ve faaliyetleri hakkında doğru ve tam bilgi verir. Kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Çalışanlar pozisyonun ya da yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri şirket dışına sızdıramazlar. Çalışanların işlerini yaparken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü doküman PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. ‘ye aittir.

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çevre:

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.’de çok önemli bir yere sahiptir. Her bir çalışan hem kendi iş güvenliğinden hem de çalışma arkadaşlarının iş güvenliğinden, ayrıca uymakla yükümlü olduğu İSG ve Çevre ile ilgili tüm prosedür ve talimatlardan sorumludur. Her bir çalışan bu tanımlı politikamızı bilmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini benimser. Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımı destekler. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunur. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba sarf eder. Tüm faaliyetlerinde çevreyi kirletmeyerek, toprağı, suyu, havayı temiz tutmayı ilke edinmiştir.

III. ETİK KURALLARI DESTEKLEYİCİ UYGULAMALAR

1. Varlıkların Korunması ve Verimli Kullanılması:

Şirket adına yapılacak varlık kullanımlarında şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına veya yararına olursa olsun işletme varlıkları (makine, teçhizat, taşıt, demirbaş, mal, hammadde, yardımcı malzeme vb. gibi) amacı dışında ve yetkisiz kullanılamaz. Mesai saatleri dışında onaysız bir şekilde şirket varlıkları şirket dışına çıkarılamaz. Çalışanlar mesai saatleri içinde mesaisini sadece işi için kullanabilir. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremezler.

Tüm çalışanlar şirket kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanmalıdır. En önemli kaynaklardan biri olan zamanı etkin kullanmalı, zorunlu ziyaretçiler için görüşmeleri iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamalıdır.

2. Tasarruf İlkesine Bağlılık:

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş., gerçekleştirdikleri faaliyetlerde ve yürüttükleri projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke edinir. İş ile ilgili alınan kararlarda ve yapılan iç denetimlerde bu ilke göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı şekilde çalışanlarımız da kuruluşlarımızın maddi kaynaklarının ekonomik ve yüksek bir verimlilikle kullanımına, kendi aile bütçelerine gösterdikleri duyarlılıkla yaklaşırlar. Her bir PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  çalışanı, ortak bir kurumsal ilke olarak benimsenen bu davranış biçiminin şirketlerine rekabet üstünlüğü kazandıracağı gerçeğinin bilincinde ve anlayışında olmalıdır.

 

3. Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Güvenliği:

Bilgi Teknolojileri Güvenliği ile ilgili prensibimiz veri kaybı ve veri güvenliği riskini en düşük seviyede tutmaktır.

Elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına destek olmak konusunda önemli bir yere sahip olan çalışanlarımızın (son kullanıcıların) şifrelerini gizli tutma, çalışma arkadaşı dahil hiç kimseyle paylaşmama noktasında gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. Çalışanlarının kişisel bilgisayar,e-posta ve internet kullanımlarında, kişisel bilgi gizliliği hakları ölçüsünde saygı gösterilir. PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  İş Etiği Kuralları’na aykırılık söz konusu olur ise gerekli şekilde elektronik iletişim kanalları kontrol edilebilir.

Şirket bilgisayarları işletme amaçlarına uygun kullanılmalıdır.

4. Çıkar Çatışması ve Haksız Menfaat Sağlama:

Çalışanlar mevcut görevlerden faydalanarak kendilerine, yakınlarına, ailelerine ve/veya iş ilişkisinde bulunulan üçüncü şahıs ve kurum/kuruluşlara iş sözleşmesi dışında çıkar sağlayamazlar.

Kendi adlarına veya yakın akrabalarına dahil üçüncü şahısların adına, PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. önemli temel unsurlarını etkileyebilecek, şirket çıkarlarına ters düşecek işler ya da PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. ‘den menfaat görecek işler yürütülemez.

Çalışanlar şirketin taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel menfaat elde edemezler.

5. Bir Başka İşte Çalışma:

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. çalışanının çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır.

Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları; şirkette sürdürdükleri görev ile çıkar çatışması oluşturmaması, iş etiği kuralları ile ters düşmemesi ve şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla ancak üst yönetimin onayı ile mümkün olabilir.

Çalışanlar, kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, yine şirket içerisindeki görevini aksatmayacak şekilde, yönetimin onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilir. Çalışanlar bu tür taleplerini ilgili bölüm yöneticisinin bilgisi dahilinde İnsan Kaynakları bölümüne yaparlar.

6. İş Ahlakı ve Davranışlar:

Her ne ad ile olursa olsun rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez. Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak, haksız menfaat elde etmek amacıyla, iş ilişkisi içerisinde olunan herhangi bir kişiye, para veya değeri olan herhangi birşey teklif ve taahhüt edemez, veremez veya para ya da değeri olan herhangi birşeyin verilmesine aracılık edemez.

Çalışanlar rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmalıdır.

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. çalışanları görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu şekilde yürütmelidir. Mesai arkadaşlarının ve çalışılan diğer kişilerle ilişkilerinde karşılıklı sevgi, saygı, güven ve işbirliği anlayışı esas tutulmalıdır.

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. bünyesindeki işlerinin yürütülmesinde, tüm çalışanlar bireylerin haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstermek durumundadır.

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  çalışanları şirket içinde veya dışında taciz, tecavüz, şiddet kullanma vb. eylemlerde bulunmamalı, sarhoş veya kumarbaz biri olarak tanınma gibi toplumun örf ve adetlerine aykırı tutum ve davranışlar içinde olmamalıdır. Ayrıca yasalarla da düzenlenen mobbing anlamına gelecek durumlardan da kaçınmalıdır. Çünkü söz konusu davranışlar Kilim camiasını olumsuz şekilde etkileyecek ve kurumsal imajı zedeleyecektir.

IV. PAYDAŞ İLİŞKİLERİ VE SORUMLULUKLAR

1. Yazılı Medya ve Sosyal Medya ile İlişkiler:

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  adına herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer- konferans ve benzeri yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına tabidir. Sosyal medyada yazılı onay almadan kurum adını kullanmak yasaktır. Sosyal medyada kurum adı kullanarak dini, sosyal, siyasi vb. konularda açıklama ve yorumlarda bulunamazlar. Medyaya yapılacak resmi bildiriler yönetimce açıkça yetkilendirilmiş kişi ya da kişiler tarafından yapılır.

2. Çalışanların Sorumlulukları:

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. çalışanlarının şirket prosedür ve kurallarıyla uyumlu davranışlar sergilemeleri ve tüm çalışmalarında bu prensipleri korumaları beklenir.

Tüm çalışanların;

 PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  İş Etiği Kurallarını okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme,anlama,içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,

 Şirket için geçerli olan genel ve işi ile ilgili politika ve prosedürleri bilme ve buna uygun davranma,

 Kendisinin uyumu kadar iş arkadaşlarının da söz konusu prosedürlere uyumunu teşvik etme, şayet kurallara uymayanlar ve kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıklar içinde

olanlar varsa, bunları, sırasıyla önce ilgili birim yöneticisine, ilgili yönetici söz konusu yanlışlığın içinde ise insan kaynakları bölümüne doğrudan veya ihbar hattını kullanarak bildirmelidir.

3. Yöneticilerin Sorumlulukları:

Tüm yöneticiler, çalışanlarının PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  İş Etiği Kurallarından haberdar olduğundan emin olmalıdır. Yöneticiler, etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan, etik kuralların uygulanmasına önderlik eden davranışlarıyla örnek olmaktan ve etik kurallar ile ilgili kendileri ve ekibinin soru, şikâyet, öneri ve bildirimlerini insan kaynakları bölümüne iletmeleri konusunda çalışanlarını cesaretlendirmek ve onları desteklemekten sorumludur.

V. ŞİRKETİN PAYDAŞLARA KARŞI SORUMLULUKLARI

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. adına yönetim; yasal sorumlulukların yanı sıra müşterilerine, çalışanlarına, şirket ortaklarına, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, topluma ve insanlığa aşağıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesine özen gösterir. Bunlar:

1. Kanuni Sorumluluklar:

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemleri T.C. Yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunulur.

Her türlü kayıt dışı faaliyet yasak olup, belge ve kayıtların doğruluk ve tutarlılığı esastır. Tüm faaliyet ve işlemler yürütülürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü, siyasi partiler vb. kuruluşlara herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın, eşit mesafede yer alınarak, sorumluluk bilinci ile toplum yararı gözetilerek yükümlülükler yerine getirilir.

2. Ortaklara Karşı Sorumluluklar:

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. sürekliliğine önem vererek ve ortaklarına değer oluşturma hedefi doğrultusunda, sürdürülebilir karlılık amaçlanır. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket edilerek, şirketin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetilir. Rekabet gücünü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösterilir. Ortaklara ve kamuya verilen bilgilerde, mali tablolar, yatırımlar ve riskler konusunda, zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi sunulur.

3. Dış Müşterilere Karşı Sorumluluklar:

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.; müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa ve en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışır. Hizmetlerini, zamanında ve söz verdiği koşullarda sunar. Müşterilerine saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşır.

4. Çalışanlara Karşı Sorumluluklar:

Çalışanlara özlük hakları tam ve doğru biçimde sağlanır. Çalışanlara dürüst ve adil davranılır, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunulur. Çalışanların bireysel gelişimi için gerekli çaba gösterilir. Sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetler desteklenir. İş hayatı ile özel hayat arasındaki denge gözetilir.

5. Tedarikçi/İş Ortaklarına Karşı Sorumluluklar:

Yükümlülükler zamanında yerine getirilir. İş yapılan kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgileri özenle korunur.

6. Rakiplere Karşı Sorumluluklar:

Yasal ve etik olan alanlarda rekabet edilerek haksız rekabetten kaçınılır. Rakip ürünler kötülenmez, yanıltıcı reklam yapılmaz.

7. Topluma, İnsanlığa ve Doğaya Karşı Sorumluluklar:

Vatandaşlık bilinciyle; toplumsal konularda, doğal afet gibi durumlarda öncü olmak, duyarlı davranmak, kamu yararına olan hizmetlerde bulunmak, Türkiye’de ve uluslararası faaliyette bulunulan bölgelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranmak.

Faaliyet gösterilen yerlerde doğa ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında yasal mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu olmasa dahi alınabilecek tüm tedbirlerin alınmasına gayret gösterilir.

VI. UYGULANACAK MEVZUAT

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, şirket operasyonları hem T.C. Yasalarına hem de farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabidir. Farklı ülkelerde iş yapma etiğine ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkedeki yasal düzenlemelere uyulmalıdır. Söz konusu durumlarda; öncelikle İşin yapılacağı ülke ve/veya ülkelerdeki yasal prosedürler izlenmeli, şayet uluslararası platformda faaliyet gösterecek PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. benimsediği etik değerler açısından sakıncalı sonuçlar doğurabilecek mahiyette ise, bu durumda sahip olduğumuz etik kurallar ve prosedürler dâhilinde çözüm yolları bulmaya çalışılmalıdır. Gerekiyorsa etik kuruldan görüş istenmelidir.

VII. ETİK UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ

Tüm iş süreçlerinde ve faaliyetlerin yürütülmesinde, PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  İş Etiği Kuralları doğrultusunda hareket edilmesine yardımcı olmak amacıyla “Etik Açıdan Dikkate Alınması Gereken Temel Sorular” hazırlanmıştır.

VIII. ETİK AÇIDAN DİKKATE ALINMASI VE SORULMASI GEREKEN SORULAR

 PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  İş Etiği Kuralları’na göre nasıl davranmam gerektiğini biliyor muyum?

 İçinde bulunduğum davranış, şirket politika ve prosedürleri ile kanun ve kurallara uygun mudur?

 Bu davranışım dengeli ve adil mi? Bir başkası yapsa, rahatsız olur muydum?

 Benden yapmam istenen, yasalara ve PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  İş Etiği Kuralları’na uygun mudur?

 Şahit olduğum davranış, yasalara ve PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  İş Etiği Kuralları’na uygun mudur?

 PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  ve paydaşlarımız, bu davranışın tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur muydu?

 Bu davranışta bulunduğumu başkaları bilseydi zor durumda kalır mıydım veya mahçup olur muydum?

 Yaptığım davranış, benim için veya PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?

 Başka kimler bundan etkilenebilir (diğer çalışanlar,ortaklar, vb.)?

Bu davranışım dışardan nasıl görünürdü?

 Basın ve medyaya nasıl yansırdı?

 Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

IX. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş Etiği Kurallarını ve şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesine kadar varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi tutulacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişiler için de uygulanacaktır.

X. ETİK KURUL

Etik Kurul, PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  Etik Kuralları kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile görevlendirilmiştir. Etik kurul, PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. de insan kaynakları bölümü ile iş birliği yapar. PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  Genel Müdüre bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki belirtilmiş unvan ve kişilerden oluşmaktadır.

Etik Kurul Başkanı :

Genel Müdür

Ş.Aykan SÖZÜÇETİN

Etik Kurul Üyesi :

Fabrika Müdürü

Taner BULAMACI

Etik Kurul Üyesi :

İnsan Kaynakları Müdürü

Hasan SERTTÜRK

Etik Kurul Üyesi :

Çevre/İSG/TMGD Yöneticisi

Abdurrahman KIVRAK

XI. YÜRÜRLÜK VE ETİK KURUL ÇALIŞMA İLKELERİ

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.’nda bulunan tüm çalışanlar bu kitapta belirtilen hüküm ve şartları yayınlandığı tarihten itibaren, bu tarihten sonra şirkette görev alanlar ise giriş tarihleri itibariyle bu ilkeleri kabul etmiş sayılırlar.

Etik Kurul, çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütür:

 Bildirim ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar.

 Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizlilik içinde yürütür.

 Kurul, soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceler.

 Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.

 Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

 Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en hızlı şekilde ulaşılır.

 Kurulun aldığı kararlar görüşülerek derhal uygulamaya konulur.

 Sonuç hakkında ilgili mercilere bilgi verilir.

 Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken, bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak hareket ederler. Kendilerine konu hakkında asla baskı ve telkin yapılamaz.

 Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir (Örneğin; üniversiteler, danışman firmalar, ilgili kişi/kurumlar vb.).

XII. ETIK KURALLARIN UYGULANMA ŞEKLİ

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. çalışanlarının temel görevi, faaliyet gösterilen tüm çalışma noktalarında PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  değerleri ve çalışma prensiplerinin, kurumsal itibarın ve güvenilirliğin korunması ve geliştirilmesidir. Bu hedefe ulaşmak için çalışanlarımızdan şirketin etik kurallarına uygun davranmaları beklenir. Bu kitapçıkta açıklanan değer ve ilkelere ilişkin etik kurallar; günlük hayatımızda şirket değerlerimizi dikkate alarak iş yapmak ve karşılaştığımız durumlarda en uygun davranış biçimini belirlemek konusunda bir yol gösterici olması açısından son derece önemlidir. PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  çalışanlardan beklentisi kişisel sorumluluk ve İnisiyatif alarak bu kurallara uygun davranışın sergilenmesidir. Şirket içinde yüksek bir ahlaki kültür ve ortam oluşturmak konusunda çalışanların yönetime yardımcı olabileceği başlıca dört husus aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1. “PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  Etik Kuralları’’nı anladığından emin olmak,

2. Etik kuralları günlük hayatlarına ve işlerine yansıtmak,

3. Her zaman anlamlı ve doğru olanı yapmaya çalışmak,

4. Eğer bir konuda ne yapılması gerektiğinden emin değilse, sırasıyla yöneticisine veya Etik Kurul üyelerine veya sosyal sorumluluk temsilcisine  danışmaktır.

Çalışanların iş etiğine uygun olmadığı gözlemlenen karar ve davranışları, Etik Kurulu’na bildirilmesi her PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  çalışanının ortak sorumluluğudur. Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.  Etik Kurulu sorumludur.

XIII. SOSYAL SORUMLULUK HEDEFLERİ  

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.’nin Hedefleri

Kurumsal olarak bazı hedeflerin konulmasıyla tanımlanmaktadır.Bu Hedefler PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.’nin yaptığı,halen yapmakta olup sürdürdüğü ve yapacağı hedefleri tanımlamaktadır.

PENGUEN GIDA SAN. A.Ş.;

• Kamuoyunda ve çalışanları arasında sosyal sorumluluk bilinci yaratmayı,

• Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma anlayışını somut örneklerle güçlendirmeyi,

• Eğitim ve sağlık alanında sivil insiyatiferin yaygınlığını ve etkinliğini arttırmayı,

 • Hayata geçireceği projelerle iş dünyasına sosyal sorumluluk projelerinde örnek olmayı hedefler.

XIV.İHBAR HATTI  

Çalışan, şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak; özellikle hile(yolsuzluk amaçlı)gördüğü ve duyduğu önemli yanlışlıkları (örneğin şirket varlıklarının izinsiz olarak kişisel amaçlı kullanımı,israf,zimmet vb.)öncelikle ilgili olduğu birim yöneticisine bildirmelidir. Şayet birim yöneticisi de söz konusu yanlışlığın içerisinde ise; etik kurula  bildirebileceği gibi aşağıda iletişim bilgileri verilen ihbar hattınada bildirmelidir.
Aksi taktirde kendisi de sorumlu olur.

Kar Dağıtım Politikası
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; yıllık kar dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. 
 
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %50’si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. 
 
Kar dağıtımının Genel Kurul Toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. 
 
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. 
Ücret Politikası

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI 
Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. 

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. 

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen prim ödenebilir. 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. 

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıstas esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderler) şirket tarafından karşılanabilir. 

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. 

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. 

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir. 

 • Prim Bazı: Prim bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. 
 • Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (Pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. 
 • Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate  alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. 

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur. 

  
E-Bülten Talebi

Lütfen geçerli E-posta adresi giriniz.

E-Bülten Talebi

E-Posta adresiniz tarafımıza ulaşmıştır.

Teşekkürler